ما “”مـــرد“” هستیم!

دستــــانمان از تو زِبرتر و پهن تر است!

صورتمان ته ریشى دارد!

قلبمان به وسعـــتِ دریــــا!

جـــاىِ گریـــــه کردن به بالکن میرویم و سیـــــگار دود میــــکنیم!

… … … … ما با همــــان دستان پهن و زبر تو را نوازش میکنیم!

با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را میبوسیم و تو آرامــــ میشوى!

آنقــــدر مارا نامــــرد “نخوان””!

آنقدر پول و ماشین و ثـــــروت مان را””نسنج””!

“”نــــخ بده“” تا زمین و زمان را برایت بدوزیم!!!

tanhayi

.

.

.

خبرنامه

  سپــــــاس از حضور سبزتـــــان 

  منتظر نظرات زیبای شما هستیم