الـــهي!

اين دل شكســـته را جــــز دستهاي مهـــربان تــــــو درماني نيست

و اين دسـت بسته را جـز از ابـر احسان تـــو باراني، نه…

اين قامـت خميـده جز به شوق ديدار تـــــو راست نمي شود

و اين تنهـاي غريب جـز در خـانه تـو هر آنچه خواست نمي شود…

Prayer to God (1)

خدايـا!

اين قـلـــب هراسناك و لرزان جز در دستهاي تـــو آرام نمي گيرد و

اين خود زبون و خفـت كشيده، بي توجه عزيزانه تـو سبقت از هـرچه پخته و خام نمي گيرد…

خداي من!

اين دانه به خاك نشسته را بي آب و آفتـاب تــو كجا سر شكفتن هست

و اين غريب و خسته را بي ماهـتاب لطف تـو كي پاي رفتن؟

خدايـــــا!

اين شكاف تنهــــایـے  را جز چشمه سار جاودان مهر تـــــو پر نمي كند

و غنچه حوائجم بي باغباني تـــــو شكفته نمي شود

و غبـار اندوه از چهره غـــــم زده ام جـز باران رحمت تــو نمي شويد

و سموم نفسم را جز ترياق رحمت تــو درمان نمي كند.

الهــــــي!

اين جگـر سوخته در آتــــش هجرانت را

و اين جان گداخته در زير تشعشع سوزان فراقت را هيچ چيز جز خنكاي نسيم وصل تو آرام نمي كند.

خدايـــــــا!

دلي كه مسير عمـر را در كوير هجران تـــــو طي كرده

چگونه به غير سبزه زار لقاء تــــــو راضي شود؟

چشمي كه جـز به افق انتظار تــــــو دوخته نشده و دور دستها را

در پي سايه محو ديدار تـــــو كاويده چگونه جز وصل تــو را بپذيرد؟

و پايي كه در هر قدم توان از تــــــو گرفته و با سنگ و خار و خاشاك

به شوق تـــــو درآويخته به چه اميد در ديار غير رحل اقامت افكند؟

خدايــــــــا!

دلي كه عـمري به دنبال تـــــو گشته مگر جز در ميان دستهاي تــو قرار مي گيرد؟

اشك اضطرار مرا چه چيز جز دستهاي پاسخ تــو خواهد سترد؟

و اين قلــــــب درد آغشته از فراقت را چه چيز جز نسيم مهر تو جان خواهد بخشيد؟

خدايـــــا!

تب سوزنده عشق به تــو را چه درمان خواهد كرد جز ديدار تو؟

و زخم عميق و كاري گناه را بر جاي جاي روح دردمندم چه چيز جز غفران تــو التيام خواهد بخشيد؟

خداي مـــــن!

روي من تنها به تــــو باز است و دستم تنها به سوي تــــــو دراز.

من اينك اميد از هر چه غير تــــــــو بريده ام و بر در خانه كرم تــــــو به تضرع ايستاده ام…

 

Prayer to God (2)

یاریگرم باش…

اي زيباي عاشــق زيبايي! اي دلربــاي زيبا آفرين! اي دريــاي بي منتهاي بخشش…

Animated pictures of flowers (67)shabhayetanhayi.irAnimated pictures of flowers (67)shabhayetanhayi.irAnimated pictures of flowers (67)shabhayetanhayi.irAnimated pictures of flowers (67)shabhayetanhayi.irAnimated pictures of flowers (67)shabhayetanhayi.ir

التمـــــــاس دعــــــــــا

منبع:   وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

سپاس از حضور سبزتان