خــــانه اي خـــــواهــــم ساخت

آسمـــــــــانش آبــــــــي

باز باشد همه پنجره هايش به پذيرايي نــــــور

ساحت باغـــــچه اش پر ز نسيم

حوض مـــاهي پـــــر آب

 

khane(shabhayetanhayi.ir) (4)

قامت پاك درختانش ســــــبز

وتـــــــو را خواهم خواند كه در اين خانه كنـــــــارم باشي

سينه آينه تصوير تـــــــو را مي جويد

كه درآيي چون نور

تـــــــو بدين خــــانه بيا

در خيابان اميـــــــد

كوچه باور ســـــــبز

نبش ميدان صبــــــوري

آن جا

خانه اي خواهــــي يافت

سر در خانه چــــــــراغي روشن

روي ســــــكويش گلدان گـــــــلي

 

 

khane(shabhayetanhayi.ir) (3)

 

در دل خانه اجــــــــاقي دلگرم

با حضور تـــــــــو در اين خانه چه جشني بر پاست

آسمـــــــــان شب اين خانه پر از چشمــــــك و مهتاب و نسيـــــم

ناودانش پر موسيـــــقي آب

اي سرآغـــــــــاز اميد

تـــــــــــو بدين خانه درآ

من به ديـــــــــدار تــــــــو مي انديشم

و به آرامش بودن با تــــــــــــو خانه ای خواهم ساخت

و تــــــــــورا به تماشای همــــــــه آرزوها خواهم برد !

خـــــانه ای خواهم ساخت

نه به اندازه ســـهم من از کره خاک

بل به اندازه وسعت دورترین خط افق

خانه ای بی درودیوار

بـــــــــی سقف

شب از خستگی شمارش ستــــــاره ها میخوابیم

 

khane(shabhayetanhayi.ir) (1)

صبحها

از تپش صـــــدای رود خواهیم خواست

جشن میگیریم هــــــــمه روز تولد گلها را

برمیداریم هرچه دیـــــــــــوار میان من وتــــــــوست

خانه ای خواهم ساخت …!

 

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (11)

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

yahoo......shabhayetanhayi

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!