جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (5)

مسکینی دیدم با کفش پاره ، شکر میکرد خدا را

گفتم که کفش پاره که شکر کردن ندارد

گفت :

یکی شکر میکرد دیدم که پا ندارد.

 

مناجات با خدا-خدایاشکرت.(www.shabhayetanhayi.ir)