جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (8)

مهم نیست قفل ها دست کیست

مهم این است که کلیدها دست خداست…

 

مناجات با خدا.(www.shabhayetanhayi.ir)