وقتی تــــــــو هوایم را داری هوا هم خوب می شود

اصلا هوا هم به هوای تــــــــو خوب می شود

 عاشقانه.SHABHAYETANHAYI.IR

وقتی کسیو پیدا کردی که کنارش بدون هیچ دلیلی

فقط به خاطر اینکه کنارشی!خوشحالی

دیگه به درک که بقیه چی میگن…!

تا هست ، کنارش باش و از کنارش بودن لذت ببر