جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (3)

گــــــاهی

احســـــــاس میکنم روی دست خدا مانده ام

خستـــــــه اش کرده ام

خودش هم نمی داند بامن چه کند! ! !

مناجات-با-خدا.(www.shabhayetanhayi.ir)