جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (5)

همه هستی من آیه تاریکیست

که تو را در خود تکرار کنان

به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

من در این

آیه تو را آه کشیدم آه

من در این آیه تو را

به درخت و آب و آتش پیوند زدم

فروغ فرخزاد

عکس-زیبا.(www.shabhayetanhayi.ir)