جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (1)

بگذار بسوزيم…….!

ما که“دادمان”به آسمان نرسيد……..!

شايد“دودمان”برسد………!

 

تصاویر زیبا.(www.shabhayetanhayi.ir)