جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

سکوت میکنم تا خدا سخن گوید

رها میکنم تا خدا هدایت کند

دست بر میدارم تا خدا دست به کار شود

به او میسپارم تا آرام شوم.

 

مناجات-با-خدا.www.shabhayetanhayi.ir-1