عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی همچو من شیدا شدن

عشق یعنی قطره و دریا شدن

وب سایت شب های تنهایی.عشق 

مرا در چشم هایم خنجری است

از خارهایی که در دوری تو روییدند

خسته ام از بودن های نبودن هایمان…

وب سایت بزرگ شب های تنهایی.عشق