بیزارم از آن هایی که عشق را به گند کشیدند

و همه را به کیش خویش می پندارند!!!

یکی باش برای یک نفر

نه تصویری مبهم در خاطرات صد نفر!!!

 

سُخنـے از یـہ پسر عـاشـق

مـטּ فقط از تـو خوشـمـ میـآد عـَـزیـزمـ

فـــقــط از تـو

تـوتـوتـوتـو

وب سایت بزرگ شب های تنهایی.خیانت

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت

هر کسی غصه اینکه چه می کرد نداشت

چشمه سادگی از لطف زمین می جوشید

خودمانیم زمین این همه نا مرد نداشت


چه بسا افرادی که حــــــــتی رانندگی بلد نیستند ؛

ولی ….

به چـــــه زیبایی ” دور ” زدن را بلدند … !!

 وبسایت شب های تنهایی.خیانت

هر وقت در خیانت و فریب دادن کسى موفق شدى
به این فکرنکن که اون چقدر احمق بوده،

به این فکرکن که اون چقدر به تواعتماد داشته…!