واسه من.Www.Shabhayetanhayi.ir

شايد براي تو

 

فراوان باشند كساني كه

 

اندازه من دوستت دارند

 

اما براي من

 

كم كه هيچ …

 

وجود ندارد كسي كه اندازه تو

 

دوستش داشته باشم…

واسه من.Www.Shabhayetanhayi.ir

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے