اس ام اس عاشقانه (www.shabhayetanhayi.ir)

عشق فرمان داده که به تو فکر کنم
روز وشب زیره لب اسمه تورا ذکر کنم.

.

.

.

تو را که از دلم کم میکنم باقیمانده صفر میشود!

.

.

.

وقتی تو نیستی
نِگاهم حوصله نمیکند!
پایَش را از چشمَم بیرون بُگذارد.

.

.

.

سربه هوانیستم
اماهمیشه چشم به آسمان دارم
حس عجیبی است دیدن همان آسمانی که
شاید توچند لحظه پیش به آن خیره شده باشی!

.

.

.

بدون تو نفس کشیدن مزخرف ترین کار دنیاس

.

.

.

مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور!
در زمستانی غبار آلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور

.

.

.

خودتم خوب میدونی که من چقد دوست دارم
سخته واسم که بخوام دوریتو طاقت بیارم
سخته اما مطمئنم همه چی درست میشه
یکی اینجا هست که عشقت همه ی زندگیشه

.

.

.

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﻡ
ﺧﯿﻠﯿﺎﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ
ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪم ﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎم.

.

.

.

عشق فرمان داده که به تو فکر کنم
روز وشب زیره لب اسمه تورا ذکر کنم.

.

.

.

زیباترین کلمات در بی صدا ترین سخنهاست
بی صدا میگویم هوای دلت همیشه بهاریست.

.

.

.

این پست را سکوت میکنم و تو بنویس
تو بنویس!
از دلتنگی هایت ازدردهایت از حرفهایت
ازهرچه دلت میگوید
بنویس

.

.

.

تصویرچشمانت رادرکنارلبخندت درقاب خاطره هایم; به امید دیدارت نگه میدارم

.

.

.

قوی ترین حسی ک ی نفر میتونه ب عشقش بده
اینه ک بهش افتخار کنه….
حتی با تموم کمبوداش

.

.

.

نمیدانم چه رازیست بین دلم و دستانم که هرچه دلم خواست از دستم رفت.

.

.

.

باران باشد تو باشی یک خیابان بی انتها باشد به دنیا میگویم خداحافظ!

.

.

.

جایت خالی چقد هوا برای داشتنت خوب است!

.