مت -فورمین (www.shabhayetanhayi.ir)

 موارد مصرف :
مت‌فورمين‌ در درمان‌ ديابت‌غيروابسته‌ به‌ انسولين‌ بكار مي‌رود. اين‌دارو بويژه‌ براي‌ درمان‌ بيماران‌ ديابتي‌غيروابسته‌ به‌ انسولين‌ كه‌ به‌ رژيم‌ غذايي‌پاسخ‌ نداده‌اند و همچنين‌ در بيماراني‌ كه‌اضافه‌ وزن‌ دارند، به‌كار مي‌رود.

فارماكينتيك :
فراهمي‌ زيستي‌ دارو 50-60درصد است‌ ولي‌ غذا، سرعت‌ و ميزان‌ جذب‌دارو را كاهش‌ مي‌دهد. نيمه‌ عمر دارو 6/2ساعت‌ است‌ و بطور عمده‌ به‌صورت‌ تغييرنيافته‌ از كليه‌ها دفع‌ مي‌شود.

‌ مكانيسم :
مت‌فورمين‌ از طريق‌ كاهش‌گلوكونئوژنز و افزايش‌ مصرف‌ محيطي‌گلوگز اثر مي‌كند. از آنجا كه‌ تنها در حضورانسولين‌ آندوژن‌ موثر مي‌باشد تنها درافرادي‌ موثر است‌ كه‌ بخشي‌ از سلول‌هاي‌پانكراس‌ آنها سالم‌ باشد. تصور مي‌شودكه‌ مت‌فورمين‌ تعداد و يا قدرت‌ اتصال‌انسولين‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ غشاء سلول‌، بويژه‌گيرنده‌هاي‌ محيطي‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

موارد منع مصرف :
دارو در مواردي‌ مانندبيماريهاي‌ كبدي‌ و كليوي‌، بيماريهاي‌ قلبي‌،استعداد ابتلا به‌ اسيدوز لاكتيك‌، عفونت‌شديد، سوختگي‌ شديد، جراحي‌، تروما،دهيدراتاسيون‌، اغماي‌ ديابتي‌ وكتواسيدوز ديابتي‌ نبايد مصرف‌ شود.

هشدار :
1 ـ در افراد مسن‌ به‌ دليل‌ احتمال‌وجود بيماريهاي‌ عروق‌ محيطي‌ و يااختلال‌ عملكرد كليوي‌، دارو بايد با احتياط مصرف‌ شود.

2 ـ در شرايطي‌ مانند اسهال‌، استفراغ‌، فلج‌معده‌، انسداد روده‌ و ديگر شرايطي‌ كه‌جذب‌ غذا را به‌ تأخير مي‌اندازد، ممكن‌ است‌تغيير مقدار مصرف‌ دارو لازم‌ بوده‌ و ياانسولين‌ جايگزين‌ آن‌ شود.

3 ـ در پركاري‌ يا كم‌كاري‌ تيروئيد تنظيم‌مقدار مصرف‌ دارو لازم‌ است‌.

عوارض :
مهمترين‌ عوارض‌ جانبي‌ناشي‌ از مت‌فورمين‌ بي‌اشتهايي‌، تهوع‌،استفراغ‌، اسهال‌ (معمولا زودگذر)،اسيدوزلاكتيك‌ (قطع‌ درمان‌ لازم‌ مي‌باشد) و كاهش‌جذب‌ ويتامين‌ B12 مي‌باشند.

نكات :
1 ـ مصرف‌ مت‌فورمين‌بايد به‌ مدت‌ 2 روز قبل‌ از جراحي‌ يااستفاده‌ از مواد حاجب‌ براي‌ آزمايشات‌پزشكي‌ قطع‌ شود.

2 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ اسيدوز لاكتيك‌(اسهال‌، درد و كرامپهاي‌ عضلاني‌، تنفس‌كوتاه‌ و سريع‌، خستگي‌، ضعف‌ وخواب‌آلودگي‌) و يا استفراغ‌ سريعا به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 ميزان مصرف :
دارو به‌ ميزان‌ 500 ميلي‌گرم‌هر 8 ساعت‌ يا 850 ميلي‌گرم‌ هر 12 ساعت‌همراه‌ يا بعد از غذا مصرف‌ مي‌شود.حداكثر مقدار مصرف‌ g/day 2-3 درمقادير منقسم‌ مي‌باشد.

تداخل :
سايمتيدين‌، آميلورايد،بلوك‌ كننده‌هاي‌ كانال‌ كلسيم‌، ديگوكسين‌،مرفين‌، پروكائين‌ آميد، كينين‌، رانيتيدين‌،تريامترن‌، تري‌متوپريم‌ و وانكومايسين‌ كه‌توسط انتقال‌ توبولار كليوي‌ دفع‌ مي‌شوند،غلظت‌ پلاسمايي‌ مت‌فورمين‌ را افزايش‌داده‌ و با كليرانس‌ كليوي‌ آن‌ تداخل‌ مي‌كنند.

اشكال دارو :
Tablet: 500 mg