صداي تلفن ، پسري را از خواب بيدار کرد

 

پشت خط مادرش بود !

 

پسر با عصبانيت گفت :

 

چرا اين وقت شب مرا از خواب بيدار کردي ؟!

 

مادر گفت :

 

بيست و پنج سال قبل در همين موقع شب ، تو مرا از خواب بيدار کردي !

 

فقط خواستم بگويم :

 

“تولدت مبارک . . . !”

 

 

جملات-زیبا-مادر (www.shabhayetanhayi.ir)

 

فدات بشم مادر