هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

 

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

 

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!

 

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام

 

تنهایی (m.s.www.shabhayetanhayi.ir)