به آهستگي شروع به مردن مي كني

اگر مسافرت نكني

اگر نخواني

اگر به صداهاي زندگي گوش ندهي

اگر قدر خود را نداني

وقتي انگيزه دروني خود را مي كشي

وقتي اجازه ندهي ديگران به تو كمك كنند

وقتي برده عادتهاي خودت شوي

هر روز از راههاي هميشگي بروي

اگر روتين خودت را تغيير ندهي

اگر لباسهايي با رنگهاي مختلف نپوشي

Grl_glad_sky_White_field-وب سایت بزرگ شبهای تنهایی

اگر با كساني كه نمي شناسي صحبت نكني

اگر احساس عشق نكني

اگر زندگيت را تغيير ندهي وقتي از كارت راضي نيستي

اگر از آنچه ايمن است به آنچه مطمئن نيست ريسك نكني

اگر به دنبال يك رويا نروي

اگر به خودت اجازه ندهي

كه حداقل يكبار در زندگيت از يك تو صيه عاقلانه فرار كني

از امروز شروع كن

امروز ريسك كن

امروز كاري كن

به خودت اجازه نده به آهستگي شروع به مردن كني

فراموش نکن شاد باش…

behappy_x8rer3ep