زمستــــون خیلــــی خــــوبـه

وقتــــی

دلـــت گرفـــــتـه ، بغـــض داری ، دلتنــــگی

مـــی زنـــی بــه خیــــابون

قـــدم مـــی زنـــی

آدمـــا، آبـــی کـــه از چشــــم

روان شــــده رو میــــزارن

روی حســــاب ســــردی هــــوا

زمستــــون خیلـــــی خوبــــــه !

 

اما …..

tanhayi-(www.shabhayetanhayi (1)

اما من

برف را دوست ندارم

میدونی چرا؟؟؟

چون همه از رد پاهایت میفهمن

از کجای خیابان

تنهایــــــــــــــــــــــی

 

tanhayi-(www.shabhayetanhayi (2)