zibasazizibasazizibasazizibasazizibasazizibasazi

برخیز که فجر انقلاب است امروز

 

بیگانه صفت، خانه خراب است امروز

 

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

 

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

 

دهه فجرمبارک

 

Emam-Amad-www.shabhayetanhayi.ir

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (7)

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir  دانلود سرود 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir  بوی گل سوسن  40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

download...shabhayetanhayi.ir لینک دانلود : کلیک بفرمایید

 

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (7)

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir دانلود سرود 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir       ای ایران ای مظهر گهر    40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

download...shabhayetanhayi.ir لینک دانلود : کلیک بفرمایید

 

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (7)

 

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir دانلود سرود 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir          الله اکبر      40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

download...shabhayetanhayi.ir لینک دانلود : کلیک بفرمایید

 

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (7)

 

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir دانلود سرود 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir            فجر          40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

download...shabhayetanhayi.ir لینک دانلود : کلیک بفرمایید

 

Jodakonanndeh.www.shabhayetanhayi.ir (7)