چادر من

چـادرِ مـن

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …

نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا

چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است

سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!

.

چادر من

 .

طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو …

بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!

.

چادر من

 .

گـاهـی کـه چـادرم خـاکـی میشـود …

از طعنــه هــای مــردم شـهــر

یاد چفیـه هـایی می افتـم …

که برای چادری ماندنم …

خــونـی شدند …!

.

پییام شهید

.

.

 منبع : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ