هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده

تا خودت باشی و خودش

 

مناجات-با-خدا.shabhayetanhayi.ir