.

انسان اگر فقير و گرسنه باشد ،

بهتر از آن است كه پست و بي عاطفه باشد !!!

چـــارلـــي چـاپـليـــن

FAGHIR .SHABHAYETANHAYI.IR