اگر هیچ وقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمی کنید ،

 

حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی او را سرزنش کنید.

 

tanhayi