.

گــاهی اوقات نه آشنا دردت را می فهمد

نه حتی صمیمی ترین دوست!

گــاهی باید تنهـــایی درد را فهمیـــد

تنهـــایی خلوت کرد

و تنهـــایی آرام شد!

گـــاهی به همین سادگــی میشود خیلی زود بزرگ شد ..!

 

gomalat ziba tanhayi..shabhayetanhayi (2)

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که :

 

مدام نامت را صدا بزنم

 

با یک علامت سوال..؟

 

و تو با حوصله جواب بدهی

 

جان دلم …

gomalat ziba tanhayi..shabhayetanhayi (1)

[subscribe2]