Donya v Ashegha .www.shabhayetanhayi.ir

همیشه احتمال خیانت هست

همیشه پلی برای فروریختن

مرگی ، برای بی خبر از راه رسیدن…

دنیا مکان امنی برای عاشق شدن نیست….

 

Donya v Ashegha .www.shabhayetanhayi.ir

 ما گريه می کنيم برای کسانی که به فکرمان نيستند

 

و ما به فکر کسانی هستيم که هيچ وقت برايمان گريه نمی‌کنند

 

 اين حقيقت زندگی است

 

عجيبه ولی حقيقت داره …

 

Donya v Ashegha .www.shabhayetanhayi.ir

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

[subscribe2]