Ba Yaran Emam .Www.Shabhayetanhayi.ir

ما را ببخش که حرفِ هر روزمان تکـرار دوست داشتن توست؛

اما بی تویی، در هر روزِ ما تکـرار میشود

و ما هر روز در تکــرارِ دوست داشتنت،

با خطا و گناه، از تــو می گریزیم

Ba Yaran Emam .Www.Shabhayetanhayi.ir

دل بیقرار نیست ادا درمی آوریم

چشم انتظار نیست ادا در می آوریم

اصلا دلی که مست ریا و هوس شود

گوشش به کار نیست ادا در می آوریم

برلب دعا و دل غرق شهوت است

این رسم انتظار نیست ادا در می آوریم

Ba Yaran Emam .Www.Shabhayetanhayi.ir

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے