.

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

امــا نسل ” انســانیت “ در حال انقــراض است

جملات زیبا.shabhayetanhayi (1)

 دختره بینوا عشق میفروشد !!

غافل از اینکه آدمهای شهر قلب ندارند .

جملات زیبا.shabhayetanhayi (2)

[subscribe2]