.

وقتی تند تند غر میزنم و سکوت میکنم

بعد سرمو میارم بالا و تو فقط نگام میکنی

و میگی :

ای جونم قیافشو….

بعد هر دو میخندیم

همون لحظه هستش که توی دلم میگم :

خدایا ازم نگیرش

آدمک تنها.shabhayetanhayi.ir

[subscribe2]