.

yahoo......shabhayetanhayi

.

دستم به آرزوهایم نمی رسد

آرزوهایم بسیار دورند…

ولی درخت سبز صبرم می گوید:

امیدی هست…خدایی هست…

این بار برای رسیدن به آرزوهایم یک صندلی زیر پایم می گذارم

شاید این بار دستم به آرزوهایم برسد…

جملات عاشقانه.shabhayetanhayi.ir

.

[subscribe2]