ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻓﻘﻂ ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ، ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!

0902174158-designs

نیازی نیست که اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که اطرافمون هستند آدم باشند کافیه

romantic_girl_wallpaper