.

عزیر دلم

 

کمی کمتر مهربان باش

 

کمتر خوب

 

بگذار من هم خودی نشان بدهم

جملات زیبای تنهایی.shabhayetanhayi (2)