.

دل میبندیم به یک حباب

 

بعد

 

دل دل میکنیم نترکد

 

جملات زیبای تنهایی.shabhayetanhayi (1)