Mahdi bia  (H.s 92-10)

از ماموریت که برگشت ، خوشحال بود. پرسید: 
 
.
راستی فرمانده !
 
 گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد ؟
 
 ” ابلیس جواب داد :
 
.
 
 ” امام اینها که بیاید ، روزگار ما سیاه خواهد شد ؛ 
 
.
 
 
اینها که گناه می کنند ، امامشان دیرتر می آید ….”
 
Mahdi bia  (H.s 92-10)
مهدی جان اربابم …
 
.
 
شاید کمی دور 
 
.
 
شاید کمی نزدیک
 
.
 
ولی خیالم راحت است که تو هستی…!
Mahdi bia  (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی