عشق را ميتوان از پرنده اي آموخت ….

که با بالهايش سقفي محکم از جنس امنيت براي عشقش ميسازد

943700_395277650584059_726327922_n