.

زندگی سه تا چیزش خوبه :

 

ندونی دعات کنن

 

نبینی نگاهت کنن

 

نباشی یادت کنن.

 

تنهایی..