.

پیشانیش را ببوسید

 

قربان صدقه اش بروید

 

ﻣﺎدر را میگویم…!!!

 

گاهى هم براى مادر

 

ﻣﺎدرى کنید

 

مادر....shabhayetanhayi.ir