مناجات با خدا.shabhayetanhayi (2)

بنده ای خدارو گفت :

 

اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟؟؟

 

خدا گفت :

 

شاید نوشته باشد هر چه دعا کند.

 

مناجات با خدا.shabhayetanhayi (1)