.

دست پر مهر مادر

 

تنها دستي است،

 

که اگر کوتاه از دنيا هم باشد،

 

از تمام دستها بلند تر است…

 

madar.shabhayetanhayi.ir...1