.

میدونی بن بست زندگی کجاست؟؟؟؟

 

جایی که

نه حق خواستن داری

 

و نه توانایی فراموش کردن.

 

1555575_shabhayetanhayi.ir