نمیدانم چرا :

 

تا گفتم حالم خوب است

 

چشمانم خیس شد

 

خیلی وقت بود دروغ نگفته بودم ،

 

من میگویم حال من خوب است

 

اما تو باور نکن

 

1501740_shabhayetanhayi.ir