.

هی فلانی نردبان هوس رو بردار

 

از این جا برو

 

با این چیز ها قدت به عشق نمیرسد

 

عشق بال میخواد

 

 که تو نداری

 

1526636_shabhayetanhayi.ir