گاهی

 

نمیشه دست از ،

 

دوست داشتن یکی برداشت !!!

 

حتــــــــــــــــی

 

وقتی ازش دلخوری

 

1522082_shabhayetanhayi.ir