.

میگن سه موقع دعا بر آورده میشه :

 

یکی وقت غروب

 

یکی زیر بارون

 

یکی هم وقتی دل میشکنه

 

من وقت غروب ، زیر بارون ، با دلی شکسته

 

دعا کردم

 

خدایا هیچ دلی نشکنه

 

 

1503372_shabhayetanhayi.ir