.

بدانکه نماز زیاد خواندن، کار پیرزنان است
و روزه فزون داشتن ، صرفه نان است
و حج نمودن ، تماشای جهان است!
اما نان دادن ، کار مردان است.

1528484_shabhayetanhayi.ir

جملات تکان دهنده و زیبا

.

.

.

یاد بگیریم وقتی اشتباهی ازمون سر زد عذرخواهی کنیم

و یاد بگیریم وقتی کسی ازمون عذرخواهی کرد بهش احترام بذاریم

عذرخواهی نشونه ی ضعف نیست ؛ نشونه ی شخصیت و شعوره

.

.

.

اگه ديدي وقتي پيششي خوشحال نيست..
اگه ديدي وقتي كنارشي هواسش به تلويزيونه
اگه ديدي وقتي دستشو ميگيري بعده چند ثانيه به يه بهونه دستشو ميكشه
عزيزم متاسفم ميدونم عاشقشي،ميدونم اندازه ي جونت دوسش داري
ولي اون دلش پيش تو نيست ….زياد به بودنش عادت نكن

.

.

.

تعــﻬّـﺪ داﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠّــﻖ داﺷﺘﻦ!
اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪوﻧــم ﻣـــﺎل ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــم
ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــم
و اوﻧـــﻢ ﻣـــﺎل منــﻪ
ﺣـــﻖ مــنــﻪ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ اﯾﻦ ﺗﻌــﻬّـﺪ اﻣـﻀــﺎء ﺑﺸــﻪ !
ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ ﭘــﺎره
اﺻـــﻠﺶ ﺟـــﺎی دﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮرده
ﺗﻮی دﻻمــــــــــﻮن ….

.

.

.

زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید
جای شماره به او امنیت بدهید
او را به مقصد مورد نظرش برسانید
نه به مقصد مورد نظرتان !!!
بگذارید وقتی زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند
احساس امنیت کند ؛ نه احساس ترس
بیایید فارغ از جنسیت…
کمی هم مــَــرد باشیم !!!

.

.

.

به خود مغرور نشو دلبرکم
این را بدان …
آن که زود از تو می رنجد ، زود هم بازمیگردد…مانند تمام تماسهای شبانه ات..!!
اما ، آنکه دیر از تو می رنجد …اگر ویرانش کنی … دیگر باز نمی گردد .. !!

.

.

.

کسی رو که با دروغ به دست بیاری، قطعا با خیانت از دست میدی.

.

.

.

یه زمان هایی باید بَد باشی تا بَعضیا بدونن خوب بودن وظیفت نیست ..!!

.

.

.

بَــدیه آدم نـَـمَـک نَــشـنـاس ایـــنـه کـــه وقــتی یــاد کــارایـی کـــه بـَـراش کـــردی مـیـــوفـتــی
از خـــودت بـیــشـتر بَــدِت مـیـــاد تـــا اون…

والا

.

.

.

وقتی کسی بخاطر کاراهای احمقانه بشدت می خندد مطمئن باشید که او در اعماق درون غمگین است .

.

.

.

من خدا را در نگاه آنهایی دیدم که خود نیازمند محبت بودن
ولی باز محبت میکردن.

.

80147563423998278748