خدایا

کودکان گل فروش را میبینی ؟؟

مردان خانه به دوش …

دخترکان تن فروش …

مادران سیاه پوش …

محراب های فرش پوش ..

پسران کلیه فروش ..

زبان های عشق فروش …

انسان های آدم فروش …

همه را میبینی؟؟؟؟

میخواهم یک تکه از آسمان را بخرم

دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد

احساس میکنم زندگی را بد باختم

حواست هست؟؟

من یارت بودم نه حریفت

 

shabhayetanhayi