.

قرآنــــــــــــ جان، شرمنده ام

 

که ” ح س ی ن” بالای نیزه خواند

و من . . .

1538855_shabhayetanhayi.ir

آقا جان یا ابا عبد الله

 

زندگی بهانه است !

 

من هوا را به امید همنفسی با زائرانت

 

تنفس می کنم.

 

1509088_shabhayetanhayi.ir