نگاهمونو باید به زندگی عوض کنیم…ما نیامدیم زندگی کنیم ما اومدیم خدا رو عبادت کنیم…محور زندگی خداست و ما دور محور خدا می چرخیم باید و باید و باید دیدمون رو اینجوری کنیم در غیر این صورت معنای زندگی برای ما میشه خیلی چیزهای بی ارزش واقعا بی ارزش…آدم های بی ارزش وسایل بی  ارزش خوشی های بی ارزش

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

خواهش میکنم محیطمونو درست کن… ما خیلی وابسته به محیطمونیم خدایا خواهش میکنم خدایا دارم …دارم له میشم….خشم شهوت شکم خواب نفس تنبلی شیطان و سختی ها و خوشی های دنیا همه و همه هجوم آوردند و من هیچ سلاحی ندارم وهیچی نمیدونم…محیطمون که شده دنیا پرستی تمام حرفامون شده دنیا انگار نه انگار که ما خلق شدیم تا تو رو عبادت کنیم تا تو دانشگاه زندگی چیزی یاد بگیریم و بزرگ بشیم و زندگی پاک و سالم داشته باشیم

خدایا محیطمونو درست کن …دوست دارم محیط اطرافم بشی تو و قران ات و 14 نور پاک و انسان های مومن…میدونم تو قران ات گفتی من هیچ قومی را تغییر نمیدهم مگر اینکه خودشان تغییر کنند…حداقل کمک کن تغییر کنم…و میدونم گفتی تو یک قدم بیا و من ده قدم میام….خدایا قدم اولی رو چکار کنم؟سخته خیلی سخته…خدایا تو گفتی دعا کن و من دعا میکنم خدایا یاریم ده تا بر خودم غلبه کنم و قدم اول رو بردارم…خدایا کمک کن رها بشم رها…

 

55148842137733636952