یکبار هم استثنا خطاب به آبجی های محجبه … !!

 

zibasazi (h.s 92-10) پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) فرمودند:  zibasazi (h.s 92-10)

«هنگامی که زن ها را دیدید که بر سرشان چون کوهان شتر هاست،
بدانید که نمازشان پذیرفته نمی شود

(یوم الخلاص،کامل سلیمان،ص 753)

hijab sharee (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے