khodaya (H.s 92-10)

zibasazi (h.s 92-10)درد دل های خدا با تو. zibasazi (h.s 92-10)

(یس 30)

افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم ؛ او را ، که مرا به سخره گرفتی!zibasazi (h.s 92-10)

( احزاب 10)

پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرو رفتند، و قلبت آمد توی گلویت و تمام وجودت لرزید،
چه لرزشی، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هاییzibasazi (h.s 92-10)

(انعام 63-64)

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را از غم برهانم با من می مانی،
تو را از رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی.

zibasazi (h.s 92-10) خدایا منو ببخش zibasazi (h.s 92-10)

khodaya (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے